Žádosti o granty

Liga proti rakovině Praha z.s. každoročně uděluje granty na podporu výzkumných onkologických projektů, granty na podporu přístrojového vybavení onkologických pracovišť, granty podporující hospicové hnutí apod.

 

Žádosti o grant musí obsahovat tyto údaje:
 

1.  Název projektu

2.  Jméno hlavního řešitele

3.   Jména spoluřešitelů

4.  Název pracoviště, adresa a spojení ( telefony, fax, e-mail )

5.   Stručná charakteristika projektu a realizační výstup

6.   Stupeň rozpracování projektu, případně kopie publikací

7.   Je projekt podporován i z jiných zdrojů ?

8.   Návrh na výši finanční podpory a jejího využití

9.   Jaká minimální částka pomůže při řešení projektu ?

10. Bankovní spojení a přesné číslo bankovního účtu

11. Prohlášení žadatele, že publikace a souhrny přednášek budou označeny větou „Práce byla finančně podpořena grantem Ligy proti rakovině Praha  a případně zakoupené investiční předměty budu označeny nápisem „Zakoupeno za finančního přispění Ligy proti rakovině Praha“.

12. Prohlášení žadatele, že do roka od přidělení finanční podpory bude předložen přehled o čerpání finančních prostředků a podána stručná zpráva o získaných výsledcích výzkumu (v případě výzkumného grantu).

13. Datum odeslání žádosti

 

Žádosti podávejte do konce července běžného roku.